آرشیو نویسنده: aisakit

شرح اختصاصی کیت تشخیص فری تین فریتین، در گردش همانطور که در سطح سرمی محاسبه می گردد شاخص میانه ای برای برای میزان ذخیره آهن بدن می باشد. ذخیره آهن به صورت مسقیم از طریق خونگیری کمیتی، تحقیقات جذب آهن، بافت برداری از کبد و معاینه میکروسکوپی از مغز استخوان قابل اندازه گیری است. کمبود آهن (آنمی) و آهن زیاد از حد (هموکروماتوذوئیس) تحت شرایط مرتبط با ذخیره و یا کمبود آهن است. اندازه گیری های ظرفیت اتصال کلی آهن (TIBC)به صورت وسیع برای چنین شرایطی استفاده میشود با این حال روش فریتین سرم به سادگی حساستر و قابل اطمینان تر برای بروز این بیماریهاست. فریتین در غلظت های بسیار کم در خون حضور دارد و به طور معمولی تقریبا 1 درصد از آهن پلاسما در فریتین موجود است.   فریتین پلاسما در تعادل با ذخایر بدن است و در تغییرات با آهن ذخیره . کاهش غلظت فریتین پلاسما خیلی زود…

ادامه مطلب …

کیت تشخیص  هورمون های تیروئیدی غده تیروئید دو هورمون مهم به نام های تایروکسین (Thyroxine) یا T4 و تری یدوتایرونین (Triiodothyronine)  یا T3 را تولید و به داخل خون ترشح می کند. ملکول ید نقش مهمی در ساختمان این دو هورمون داشته و تفاوت این دو هورمون نیز تنها در تعداد مولکول های ید (Iodine) می باشد. یعنی T3 دارای سه مولکول و T4 دارای چهار مولکول ید می باشد. هورمون T3 بین سه تا چهار برابر قویتر و موثرتر از T4 می باشد. این هورمونها از طریق جریان خون به بافتها و سپس سلولها رسیده و اثر خود را در سلول اعمال می نمایند. قسمت عمده هورمون T4 نیز در درون سلول با از دست دادن یک مولکول ید به T3 تبدیل می شود تا تاثیر آن بیشتر گردد. این هورمونها با مکانیسم های پیچیده ای باعث افزایش میزان سوخت و ساز سلولی، شکسته شدن مولکول های کربوهیدرات و…

ادامه مطلب …

کیت تشخیص ویتامین دی فرم فعال ویتامین دی (Vit D) یا همان 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی با افزایش جذب کلسیم و فسفر از طریق روده ها و کاهش دفع آنها از کلیه به متابولیسم استخوانها کمک می کند. سطوح مناسب 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی از ما در برابر انواع سرطان از جمله سرطان پروستات و سرطان پستان محافظت کرده، افسردگی را کاهش داده و سیستم ایمنی را تقویت می کند. از آنجا که مقدار  25 هیدروکسی ویتامین دی بعنوان پیش ساز 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی در انسان با مقدار 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی متناسب است، لذا در بالین به جای اندازه گیری میزان 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی، مقدار25 هیدروکسی ویتامین دی موجود درسرم را اندازه گیری می کنند.  

3/3