آیسا کیت | aISAKIT

شرح عمومی کیت الایزا

کیت های آزمایشگاهی (تشخیص بالینی) ابزارهایی هستند که برای تشخیص وضعیت بیماری و یا سلامت مارکر ها با توجه به سنجش محدوده غلظت مارکر مورد نظر مانند مارکر های متابولیکی، مارکر های قلبی ، مارکر های تیروئیدی، مارکر های مربوط به سیستم ایمنی و غیره استفاده می شوند. این کیت ها بطور معمول بوسیله تجهیزات استاندارد آزمایشگاهی از قبیل اسپکتروفوتومتر، الایزا ریدر، و کمی لومینسنس بررسی و آنالیز می شوند. تست الايزا را در حالت معمول براي رديابي آنتي ژن يا آنتي بادي بكار مي برند. بدين ترتيب كه يكي از اين دو ماده به فاز جامد (پلیت) متصل مي شود و براي رديابي ماده دوم بكار گرفته مي شود. اما بطور کلی براي رديابي هر جفت ماده اي كه مانند جفت آنتي ژن-آنتي بادي به هم گرايش داشته و قدرت اتصال مناسبي نسبت به هم دارند مي تواند بكار گرفته شود؛ از جمله تمایل لكتين به ليگاند مربوطه اش يا یک مولكول ویژه به گيرنده اختصاصي اش. البته اين پديده، يعني اتصال بين دو ماده اي كه آنتي بادي و آنتي ژن نيستند اما گرايش به هم دارند اغلب اوقات مشكل آفرين است و براي بالا بردن حساسيت و اختصاصيت اتصال بين آنتي بادي و آنتي ژن در الايزا بايد اين اتصالات ناخواسته را به طريقي مهار كرده و يا اقدامات کنترلی لازم را در نظر گرفت.

معرفی محصولات